Vanaf het moment van betreden van de accommodatie moet men zich conformeren met de regels zoals deze gelden voor het gehele Caesar/L. Vos complex.

Kantine

 • Tassen
  Bij binnenkomst in de kantine in de daarvoor betreffende rek aan linkerzijde. Als er geen plaats meer is dan de doorloop vrijhouden en tassen netjes aan de kant neerzetten.
 • Roken
  In de kantine mag niet gerookt worden.
 • Voetbalschoenen
  Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine niet toegestaan.

Bestuurskamer

 • Gebruik
  De bestuurskamer is altijd geopend en door kader te gebruiken voor het houden van besprekingen, ontvangen scheidsrechter en/of kader tegenstander. Besprekingen wel inplannen bij secretaris dhr. Voncken. Na gebruik bestuurskamer opruimen (gebruikte kopjes afwassen).
 • Het is niet toegestaan om in de bestuurskamer te roken.
 • Post
  Mails, post, clubblad, mededelingen van KNVB, van leiders of trainers; leg deze niet zo maar neer in de bestuurskamer, deel deze zelf uit of meldt dit in ieder geval aan betreffende personen.
 • De bestuurskamer is geen verblijfsruimte.
 • De bestuurskamer is geen omkleedruimte.
 • Houd deze ruimte schoon.

Kleedlokalen

 • Iedere trainer heeft een sleutel van een kleedlokaal en draagt op trainingsavonden zelf zorg voor het afsluiten van gebruikte lokalen. Na gezamenlijk omkleden toch alle kostbare spullen in een tas opbergen en deze afgeven middels de trainer/leider in de kantine.
 • Het kleedlokaal dient netjes behandeld te worden. Vernielingen worden absoluut niet geaccepteerd. Er zal bij overtreden van de regels een passende strafmaatregel getroffen worden.
 • Op trainingsavonden, bij gesloten kantine, deze tas afgeven aan toezichthouder ter plaatse. Vanuit het oogpunt van diefstalpreventie: Neem geen kostbare spullen mee naar de trainingen.

Wedstrijd, trainingsballen en trainingsmaterialen.

 • Trainingsballen en -materialen worden door de terreinbeheerder aan de trainer/leider ter plaatse verstrekt. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor het terugbezorgen van alle ballen en materialen na afloop van training cq wedstrijd.
 • Op wedstrijddagen is ontvangend team verantwoordelijk voor het uitgeven en innemen van de intrapballen van de bezoekende tegenstander. Na de laatste wedstrijd van die dag op het betreffende veld dienen de hoekvlaggen meegenomen te worden en afgegeven te worden bij de terreinknecht.
 • Corveeregeling
  Na omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal. Douche- en kleedruimte vegen met de in elk lokaal aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc in prullenbak. Op wedstrijddagen is ontvangend team verantwoordelijk voor schoonmaken kleedruimte tegenstander. Dit in samenwerking met aanwezige terreinbeheerder.
 • Voetbalschoenen
  Voor het betreden van de kleedruimtes zijn de voetbalschoenen buiten m.b.v. de daar aanwezige borstels schoongemaakt. Schoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte. Bij slechte weersomstandigheden en dus zeer vuile schoenen, schoenen buiten uittrekken.
 • Persoonlijke hygiëne
  De club stelt douchen na wedstrijden en trainingen uit oogpunt van hygiëne verplicht. Het kader ziet hier op toe. Zie ook normen en waarden op website.
 • Rookverbod
  In alle ruimtes geldt een algemeen rookverbod.

Velden

 • Toewijzing
  Toewijzing velden geschiedt door terreinbeheer. Het streven is om te werken met een zo standaard mogelijke veld- en lokaaltoewijzing op wedstrijd- en trainingsdagen. Zie daarvoor lijst in bestuurskamer.
 • Looproute
  Om naar en van de velden te gaan wordt bij zowel trainingen als wedstrijden altijd gebruik gemaakt van de in- en uitgang aan de zijde van de kantine (nabij de sporthal is geen ingang). Verder wordt buitenom op het looppad en niet over de velden gelopenom de andere trainingen niet te hinderen. Dit geldt ook voor supporters die zich vanaf de kantine naar de velden begeven of andersom.
 • Uitzetten velden 7-tallen en mini-F
  De 7-tallen en de mini-F spelen hun wedstrijden op respectievelijk veld 2A en veld 2B. Voor aanvang van de wedstrijden op zaterdagochtend dienen de doelen geplaatst te worden. Per team van de eerst spelende teams dient een kaderlid 45 minuten eerder aanwezig te zijn om te assisteren bij het plaatsen van de doelen. Het laatst spelend team op een klein veld zorgt er voor dat de doelen weer op hun opslagplek worden gezet.

Wedstrijden

 • Thuiswedstrijden
  Bij thuiswedstrijden wordt de wedstrijdkleding verstrekt in een tas voorzien van het desbetreffende plaatje met teambenaming. Wedstrijdkleding zo mogelijk ophalen na afloop van de laatste training voorafgaande aan de wedstrijd, maar in ieder geval tijdens de reguliere openingsuren van terreinbeheer op trainingsavonden of wedstrijddagen. Na afloop tas met kleding inleveren in het ballen-/washok.

Overigen

 • Wedstrijdformulieren
  Bij thuiswedstrijden zijn blanco wedstrijdformulieren aanwezig in de bestuurskamer of bij de wedstrijdsecretarissen. Ingevulde en ondertekende wedstrijdformulieren na afloop inleveren bij deze wedstrijdsecretarissen.
 • Oefenwedstrijden, wijzigingen wedstrijden
  Oefenwedstrijden dan wel wijzigingen van jeugdwedstrijden altijd via M. Kreutz, wedstrijdsecretaris jeugd, melden. Voor senioren melden bij J. Hollanders, wedstrijdsecretaris senioren. Aan de hand van hun wekelijks wedstrijdprogramma wordt door secretariaat de planning van de velden opgesteld. Vooraf informeren bij secretaris naar de mogelijkheden is gewenst. Doordeweekse oefenwedstrijden op de eigen trainingsavond inplannen.

Tenslotte:

“Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.”